Odzyskanie ponad 750.000,00 zł dotacji.

Ostateczna decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie z kwietnia 2017 r. – w wyniku tej decyzji nasz Klient z branży przewozu osób odzyskał ponad 750.000,00 zł dotacji, do której zwrotu został zobowiązany ponad 5 lat temu.

W sprawie wydanych zostało uprzednio 6 decyzji administracyjnych i 2 wyroki sądów administracyjnych. Nasza strategia polegała na kwestionowaniu ustaleń kontroli dokonanej przez organ administracyjny, zgłaszaniu dodatkowych wniosków dowodowych oraz zarzutów natury prawnej, w tym np. w zakresie błędnego ustalenia okresu, za który organ administracyjny obciążył Klienta odsetkami. W postępowaniu wykorzystaliśmy zarzuty wynikające z nawet najdrobniejszych uchybień formalnych i merytorycznych organów administracji, które w wyniku skarg do sądu administracyjnego skutkowały uchylaniem decyzji administracyjnych przez sąd. Organy administracji w toku ponawianych postępowań były zobowiązane do przeprowadzenia wnioskowanych przez nas dowodów, mając na względzie poszanowanie słusznych praw strony do czynnego uczestnictwa w procedurze. Ostatecznie ewentualne zobowiązanie Klienta do zwrotu dotacji w znacznej większości przedawniło się, a organ musiał ponownie wypłacić (oddać) Klientowi wyegzekwowaną uprzednio kwotę. W sprawie wykorzystywaliśmy wiedzę z następujących dziedzin prawa: prawo przewozowe, prawo transportowe, ordynacja podatkowa, finanse publiczne, procedura administracyjna, procedura sądowo-administracyjna;