Uzyskanie oddalenia powództwa o zapłatę 480.000,00 zł tytułem świadczenia wyrównawczego

Prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z lutego 2017 r. – w wyniku tego wyroku nasz Klient – Spółka z branży motoryzacyjnej uzyskał oddalenie w całości powództwa skierowanego przeciwko Niemu przez byłego agenta handlowego o zapłatę kwoty ponad 111.000,00 EUR tytułem świadczenia wyrównawczego.

Postępowanie toczyło się w Polsce i w Niemczech. Nasza strategia polegała przede wszystkim na wykazaniu, iż nawiązanie przez Klienta współpracy gospodarczej z kontrahentem zagranicznym nastąpiło jeszcze przed zawarciem umowy agencyjnej, a zatem agentowi nie mogło przysługiwać świadczenie wyrównawcze. Dodatkowo podnieśliśmy kluczowy zarzut formalny dotyczący ciężaru dowodu w zakresie wykazania wielkości dochodów uzyskiwanych przez agenta – strona przeciwna zaniechała zgłoszenia wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Ponadto podnieśliśmy szereg pomniejszych zarzutów. Z uzasadnienia wyroku wynika, że praktycznie wszystkie nasze zarzuty zostały uwzględnione przez Sąd. W sprawie wykorzystywaliśmy wiedzę z następujących dziedzin prawa: prawo cywilne (zobowiązania, umowy), procedura cywilna