• analiza sprawy z punktu widzenia prawa materialnego (administracyjnego, podatkowego, innego);
  • zebranie materiału dowodowego;
  • przygotowanie wniosku lub odwołania;
  • reprezentowanie Klienta w toku postępowania przed organami obu instancji;