Tworzenie spółek

 • wybór rodzaju spółki ze względu na: rodzaj i rozmiar planowanej działalności, odpowiedzialność wspólników i osób zarządzających, opodatkowanie dochodów z działalności i podatek VAT, rodzaj i rozmiar wkładów wspólników;
 • opracowanie projektu umowy spółki ze względu na: ilość wspólników, sposób zarządzania i podejmowania decyzji, sposoby dalszego finansowania, nadzór i kontrolę wspólników, przyszłe zmiany składu wspólników i rozwiązanie spółki;
 • obsługa formalnoprawna procedury utworzenia spółki: współpraca z notariuszem, współpraca z biegłym rewidentem, przygotowanie dokumentów, w tym wniosku do sądu rejestrowego, wymaganych do zarejestrowania spółki;

Prowadzenie spółek

 • obsługa zarządu: projekty uchwał, protokoły posiedzeń, regulaminy, decyzje, zarządzenia, umowy z członkami zarządu;
 • obsługa rady nadzorczej: projekty uchwał, protokoły posiedzeń, wynagrodzenia członków;
 • obsługa zgromadzeń, walnych zgromadzeń, uchwały wspólników spółek osobowych: zwoływanie, projekty uchwał, protokoły, współpraca z notariuszem, prowadzenie zgromadzeń i obsługa głosowań,
 • zmiany umów spółek: analiza potrzeb i oczekiwań, propozycje zmian, analiza skutków zmian, przygotowanie projektów uchwał, współpraca z notariuszem, obsługa procedur rejestracji zmian;
 • dokapitalizowanie i zwrot wkładów – analiza potrzeb i możliwości prawnych, analiza uwarunkowań podatkowych, przygotowanie koncepcji i projektów dokumentów, przeprowadzenie procedury, ewentualna rejestracja zmian w KRS;

Przekształcenia, połączenie, podziały

 • analiza potrzeb, uwarunkowań i skutków procedury,
 • przygotowanie wraz z organami/wspólnikami wstępnego planu i harmonogramu procedury;
 • współpraca z rzeczoznawcami i biegłymi rewidentami;
 • przygotowanie wraz z organami planu przekształcenia, połączenia, podziału;
 • przygotowanie pism i wniosków do sądu rejestrowego;
 • przeprowadzenie formalnoprawne przygotowanej procedury wraz z rejestracją w KRS.

Restrukturyzacja, likwidacja, upadłość

 • badanie stanu spółki pod względem jej niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością;
 • ustalenie przyczyn zaistniałego stanu i możliwych scenariuszy postępowania;
 • wybór wraz z organami strategii zażegnania kryzysu bądź decyzji o likwidacji albo ogłoszeniu upadłości;
 • przygotowanie wymaganych prawem dokumentów i wniosków sądowych;
 • pomoc prawna w toku procedury;

Przedsiębiorcy indywidualni;

 • zgłaszanie działalności, zmiany w ewidencji, likwidacja;
 • przekształcenie działalności w spółkę kapitałową;

Spółki cywilne

 • umowy spółek cywilnych;
 • rozwiązywanie konfliktów pomiędzy wspólnikami;
 • likwidacja spółki cywilnej