Sprzedaż lub zakup nieruchomości

  • analiza prawna nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub nabycia;
  • analiza uzgodnień stron umowy, propozycje klauzul umownych, zawarcia umowy przedwstępnej;
  • współpraca z notariuszem w zakresie przygotowania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości;

Odzyskiwanie utraconych nieruchomości

  • analiza praw Klienta do utraconej nieruchomości i możliwości jej odzyskania bądź otrzymania odszkodowania;
  • zebranie dokumentacji,
  • przeprowadzenie niezbędnych postępowań spadkowych;
  • złożenie wniosków do właściwych instytucji sądowniczych lub administracyjnych mających na celu potwierdzenie prawa własności lub uzyskanie odszkodowania;

Służebności

  • przechodu, przejazdu, drogi koniecznej;
  • inne.