Przygotowanie projektu nowej umowy;

 • analiza zamierzeń i celów kontrahentów;
 • analiza wzajemnej pozycji negocjacyjnej kontrahentów;
 • analiza uwarunkowań podatkowych i skutków możliwych rozwiązań;
 • propozycja rodzaju umowy i jej podstawowych elementów;
 • rozwinięcie podstawowych elementów w postaci klauzul umownych;
 • propozycja zabezpieczeń kontrahentów na wypadek nienależytego wykonania umowy;
 • dopracowanie projektu umowy w szczegółach;
 • negocjacje z kontrahentem Klienta lub jego pełnomocnikami prawnymi;
 • finalizacja umowy, w tym w razie potrzeby współpraca z notariuszem;

Konsultacje w sprawie projektu umowy proponowanego przez kontrahenta

 • analiza zamierzeń i celów kontrahentów;
 • analiza wzajemnej pozycji negocjacyjnej kontrahentów;
 • analiza uwarunkowań podatkowych i skutków możliwych rozwiązań;
 • sprawdzenie projektu umowy pod względem zgodności z przepisami prawa oraz interesem Klienta;
 • propozycje zmian w projekcie umowy zgodnie z wynikami powyższych analiz;
 • negocjacje z kontrahentem Klienta lub jego pełnomocnikami prawnymi;
 • finalizacja umowy, w tym w razie potrzeby współpraca z notariuszem;

Analiza zawartej umowy i propozycje jej zmian lub możliwości jej rozwiązania;

 • analiza treści zawartej umowy, jej zgodności z prawem i wolą kontrahentów oraz okoliczności jej zawarcia;
 • analiza historii dotychczasowego funkcjonowania umowy;
 • ustalenie problemów wynikłych w trakcie wykonywania umowy lub zmiany okoliczności i potrzeb kontrahentów;
 • analiza wzajemnej pozycji negocjacyjnej kontrahentów;
 • przygotowanie propozycji zmian w umowie mających na celu poprawę jej funkcjonowania lub jej dostosowanie do zmienionych uwarunkowań;
 • przygotowanie porozumienia o rozwiązaniu umowy z uwzględnieniem wynikających z tego skutków cywilnoprawnych i podatkowych;
 • przygotowanie oświadczenia o wypowiedzeniu, odstąpieniu od umowy albo uchyleniu się od skutków jej zawarcia wraz z korespondencją przygotowawczą.

Analiza zawartej umowy w kontekście określonego stanu faktycznego i propozycje strategii postępowania dla osiągnięcia oczekiwanego celu;

 • analiza treści zawartej umowy, jej zgodności z prawem i wolą kontrahentów oraz okoliczności jej zawarcia;
 • analiza historii dotychczasowego funkcjonowania umowy;
 • ustalenie problemów wynikłych w trakcie wykonywania umowy lub zmiany okoliczności i potrzeb kontrahentów;
 • analiza wzajemnej pozycji negocjacyjnej kontrahentów;
 • przygotowanie strategii postępowania dla osiągnięcia ustalonego z Klientem celu (np. negocjacje w celu zmiany niekorzystnych zapisów umowy, wypowiedzenie umowy, uchylenie się od skutków zawarcia umowy, uzyskanie orzeczenia sądowego będącego podstawą do przymusowego wyegzekwowanie obowiązków umownych kontrahenta)